Polityka prywatności

uwzględniająca nowe regulacje związane z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników stron internetowych:
DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b
(53-526)

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Kandydatów na Pracowników,
Osób których dane otrzymujemy:
DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b
(53-526)

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia czynności dokonywane z Państwa danymi osobowymi, bez względu
na to, czy świadczymy dla Państwa usługi, korzystamy z usług świadczonych przez Państwa, czy też jedynie
odwiedzają Państwo nasze strony internetowe.

Polityka prywatności wskazuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane
osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych. Państwa prywatność, w szczególności
udostępnione naszej firmie dane osobowe są dobrem prawnie chronionym i zobowiązujemy się chronić
Państwa prawa.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Klientów, Kontrahentów,
Użytkowników strony internetowej, Kandydatów do pracy i innych osób, z którymi możemy się kontaktować
w celu uzyskania dodatkowych informacji co do wykonania świadczonych przez Nas usług.

Polityka prywatności może ulec zmianom służącym osiągnięciu jeszcze lepszej ochrony Państwa danych osobowych
lub zmianom wynikającym z wprowadzenia odpowiednich norm krajowych.

Jeżeli uważają Państwo, iż mogło dojść do naruszenia Państwa uprawnień mogą Państwu przysługiwać właściwe,
stosowne uprawnienia, o czym poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje we właściwych krajach w ramach świadczenia usług przez naszą
firmę, co za tym idzie przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych bez względu na kraj ich pochodzenia i wykorzystania.

DANE OSOBOWE JAKIMI ADMINISTRUJEMY

Są to dane osobowe uzyskane i wykorzystywane wyłącznie dla świadczenia przez nas usług statutowych,
w szczególności dane bieżąco konieczne oraz dane pozwalające nam zapewnić świadczenie usług w przyszłości.

DANE PRACOWNIKÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Regulacje dotyczące Naszych pracowników zawiera polityka ochrony danych osobowych – dokument wewnętrznie
obowiązujący.

DANE KLIENTÓW

Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Państwa
w toku świadczenia dla Państwa naszych usług.

Potrzebujemy niezbędnych informacji, aby upewnić się, że nasza współpraca przebiega sprawnie oraz w celu
zadośćuczynienia przepisom prawa. Potrzebujemy danych kontaktowych abyśmy mogli się z Państwem skutecznie
kontaktować.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio od Państwa poprzez osobisty kontakt, drogą telefoniczną, faksową lub mailową,
 2. Od naszych kontrahentów, którzy przekazują je nam zgodne z obowiązującymi przepisami w celu świadczenia
  dla Państwa usług.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Głównym powodem wykorzystywania danych osobowych jest świadczenie dla Państwa usług.

DANE KONTRAHENTÓW

Co do naszych Kontrahentów, realizując naszą statutową działalność, potrzebujemy danych osobowych i informacji
służących każdoczesnemu wykonaniu umowy – na przykład dane Państwa rachunku bankowego.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe w toku naszej współpracy.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Głównym powodem wykorzystywania danych osobowych i informacji o Kontrahentach jest upewnienie się, że
ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, oraz aby relacja biznesowa przebiegała
sprawnie.

DANE KANDYDATÓW DO PRACY/WSPÓŁPRACY

Dane które otrzymujemy od Kandydatów są danymi niezbędnymi dla skutecznego kontaktu oraz przeprowadzenia
prawidłowego procesu rekrutacji. Zapewniamy Kandydatom odpowiednią ochronę danych, jednocześnie
realizując niezbędne wymogi procesu rekrutacyjnego.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy je do skontaktowania się z Kandydatem oraz do weryfikacji jego kwalifikacji w toku procesu
rekrutacji.

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b
(53-526) gromadzi Państwa dane w zakresie, w jakim korzystacie Państwo z naszych stron internetowych.

Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników w celu poprawy jakości Państwa czynności podczas
korzystania z naszych stron internetowych i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje
to takie informacje, jak sposób korzystania, częstotliwość, z jaką odwiedzacie Państwo nasze strony internetowe,
oraz godziny, w których nasze strony internetowe są najpopularniejsze.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzacie nasze strony internetowe,
zgodnie z ustawieniami plików cookies przeglądarki. Będziemy również gromadzić dane, gdy będziecie się
Państwo kontaktować się z nami przez stronę internetową.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane w celu poprawy jakości naszych stron internetowych, na przykład przez analizę kryteriów
wyszukiwania. Możemy wykorzystywać dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron internetowych
w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Państwem.

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD Klientów i Kontrahentów etc., (KONTAKTY, POLECENIA etc.)

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Klient lub Kontrahent lub osoba trzecia wskazuje je jako kontakt.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy incydentalnie dane osobowe kontaktów, poleceń etc. przy realizacji wykonywanych umów.
Możemy także wykorzystywać powyższe dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w związku
z prowadzoną przez Nas działalnością statutową. Możemy również przekazać powyższe dane osobom trzecim
w ramach polecenia.

Państwa dane osobowe które gromadzimy są niezbędne w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków
umownych. We właściwych przypadkach niektóre dane osobowe, wymagane są na podstawie ustawy
lub innych przepisów prawa. Inne informacje mogą być potrzebne w celu zapewnienia sprawnego przebiegu
świadczenia przez Nas usług.

W zależności od rodzaju danych osobowych i przesłanek, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówicie
Państwo przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań
umownych lub kontynuować współpracy.

Udostępnianie Państwa danych osobowych.

Możemy udostępniać dane osobowe różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przyczyn. Przede
wszystkim będziemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu wykonania naszych obowiązków umownych
i realizacją zobowiązań w stosunku do Państwa. O ile nie zdecydują Państwo inaczej, możemy również udostępniać
Państwa dane osobowe osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy, jeżeli będziemy uważać, że
pomoże nam to zapewnić Państwu możliwie najlepszą obsługę i jakość świadczeń.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonujemy niezbędnych czynności starając się chronić Państwa dane osobowe Dlatego też wdrożyliśmy
odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi, jak i wszelkiej innej ingerencji
w dane osobowe których jesteśmy administratorem.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe bezterminowo. W szczególności jeżeli przechowywanie danych osobowych
w naszych systemach wymagane jest na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji (na przykład
z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem
sądowym).

Dostęp do przekazanych Nam danych osobowych, korekta lub wycofanie.

W związku z administrowanymi przez Nas danymi osobowymi, przysługują Państwu prawa z nimi związane.
Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z Nami. DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b (53-526) dochowa wszelkich starań celem się
rozpatrzenia Państwa wniosku bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z przepisami prawa.
Prawo do sprzeciwu

Jeżeli administrujemy Państwa danymi osobowymi wynika to z faktu, iż uznajemy to za konieczne dla naszych
uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z poniższym mają Państwo prawo do sprzeciwu.
DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b
(53-526) ustosunkuje się do Państwa wniosku w terminie 30 dni. Prawo do sprzeciwu umożliwia sprzeciwienie
się przetwarzaniu przez Nas danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów:

 1. nasze uzasadnione interesy;
 2. umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych;
 3. przesyłanie materiałów marketingu bezpośredniego;
 4. dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, ponieważ uznajemy to za konieczne
dla Państwa uzasadnionych interesów, uwzględnimy Państwa sprzeciw poprzez zaprzestanie działań,
o których mowa, chyba że:

 • możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa
  interesami; lub
 • przetwarzamy Państwa dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Na okoliczność jeżeli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do sprzeciwu
poprzez zaprzestanie tych działań.

Dołożymy wszelkiej staranności aby trwale wymazać Państwa dane na Państwa zasadne żądanie. Niektóre
dane mogą wciąż figurować w naszych systemach. Dla naszych celów dane te mogą być wyłączone z użytku,
co oznacza, że choć będą wciąż figurować w naszym systemie, nie będą łatwo dostępne dla żadnego
z naszych systemów operacyjnych, procesów lub dla pracowników/współpracowników DOBRY KREDYT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b (53-526).

Prawo do wycofania zgody

Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów określonych działań lub zgody
na prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać
swoją zgodę. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać
dane działanie, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego
przetwarzania danych dla tego celu, o czym powiadomimy.

Wnioski osób, których dane dotyczą/udostępnienie danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zwrócić się do nas o potwierdzenie, jakie dane osobowe dotyczące
Państwa posiadamy. Możecie zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia w/w. W tym wypadku możemy
zadośćuczynić Państwa wnioskom lub dodatkowo zweryfikować Państwa tożsamość. Możemy wymagać podania
dodatkowych informacji dotyczących Państwa wniosku. Możemy odrzucić w/w wniosek, jeżeli prawo na
to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.

Jeżeli udostępnimy Państwu dane które posiadamy, nie obciążymy Państwa kosztami z tego tytułu, chyba że
wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądacie Państwo od nas dodatkowych kopii
tych informacji, możemy obciążyć Was uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone
przez przepisy prawa. Możemy odrzucić wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy wniosek, zawsze
poinformujemy Państwa o uzasadnieniu naszej decyzji.

Prawo do poprawy

Mają Państwo prawo żądać korekty jakichkolwiek niepoprawnych lub niepełnych danych osobowych, które
posiadamy. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba że
jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy
również Państwa osobę, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli
uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do wniosku, wyjaśnimy Państwu przyczyny naszej decyzji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych.
Tym samym możemy kontynuować przechowywanie danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych
dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu:

 1. ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej;
 2. udzielenia zgody;
 3. konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,
  ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

Okoliczności, w których są Państwo uprawnieni do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
są następujące:

 • podważają Państwo poprawność danych osobowych, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie
  przez nas danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana,
 • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu przez nas danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W
  takim przypadku możecie zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy
  przetwarzania danych osobowych.
 • jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych jest bezprawne, ale decydują Państwo, abyśmy ograniczyli
  przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz
 • jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania danych osobowych, ale potrzebują Państwo danych do ustalenia,
  wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli udostępniliśmy Państwa dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania,
chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zostaną Państwo zawiadomieni
przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Przy spełnieniu określonych przesłanek mają Państwo prawo żądać usunięcia z naszych baz swoich danych
osobowych. Odpowiemy na powyższy wniosek w ciągu 30 dni i nie zgodzimy się z Państwem wyłącznie, jeżeli
zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy
dane. Choć postaramy się trwale wymazać Państwa dane na Państwa zasadne żądanie, niektóre dane
mogą wciąż figurować w naszych systemach, na przykład jeżeli oczekują na nadpisanie. Dla naszych celów
dane te mogą być wyłączone z użytku, co oznacza, że choć będą wciąż figurować w naszym systemie
archiwum, nie będą łatwo dostępne dla żadnego z naszych systemów operacyjnych, procesów lub dla pracowników/współpracowników.

Prawo do wymazania

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać wymazania Państwa danych. Dane osobowe muszą
zazwyczaj spełniać następujące kryteria:

 • dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;
 • jeżeli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych, wycofali ją i nie istnieje inna
  zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;
 • dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);
 • konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub
 • jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Państwa wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:

 • skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
 • spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów
  publicznych;
 • dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;
 • dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub
 • w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

Wykonując zasadny wniosek o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki
w celu usunięcia właściwych danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Jesteście Państwo uprawnieni przekazać swoje dane innemu administratorowi danych. Według Państwa
uznania możecie przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Aby Państwu to
umożliwić, przekażemy dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego,
chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane. Możemy również bezpośrednio przekazać
Państwu dane. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do:

 1. danych osobowych przetwarzanych automatycznie;
 2. danych osobowych przekazanych osobiście;
 3. danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody w celu realizacji umowy.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z w/w praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych (jeżeli zgoda stanowi naszą podstawę prawną przetwarzania danych osobowych),
proszę zwrócić się do nas na adres:
DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b
(53-526)

Ważne jest, aby przechowywane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o każdorazowe
informowanie nas, jeśli dane osobowe ulegną zmianie w okresie, w którym są one przez nas przechowywane.

Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych na stronie internetowej dobrykredyt.pl.

DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b
(53-526) kontroluje przetwarzanie danych osobowych na swoich stronach internetowych.

Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania

„Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Państwa komputera. Niemal wszystkie
strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Państwa systemowi. Są wykorzystywane do śledzenia Państwa
aktywności, aby zapewnić możliwie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony
internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Państwa następnej
wizyty zaproponujemy opcje dopasowane do Państwa preferencji. Możemy także wykorzystywać pliki
cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić lub
zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możecie to Państwo zwykle zrobić w ustawieniach swojej
przeglądarki. Jeżeli nie ma woli otrzymywania plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne do działania
podstawowych funkcjonalności naszej strony internetowej, możecie Państwo nie wyrazić zgody, odpowiednio
zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies,
ale jeżeli nie wyrażają Państwo abyśmy nie gromadzili danych w ten sposób, możecie zaakceptować
wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Jednakże
odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będzie możliwe pełne korzystanie ze
wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej.

Rodzaje danych osobowych jakie w szczególności gromadzimy.

Informacje poniższe mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których
przetwarzania jesteśmy zobowiązani mocą prawa w danej sytuacji.

 • dane Klientów, Kontrahentów i Kandydatów do pracy
 • imię i nazwisko
 • personalia rodziców
 • nazwa firmy
 • NIP, REGON
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e mail
 • wiek / data urodzenia
 • inne dane kontaktowe
 • historia zatrudnienia
 • informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy)
 • adres IP
 • daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystają Państwo z naszego serwisu
 • nagrania z CCTV potwierdzające Państwa obecność w naszej siedzibie,
 • dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać.

Powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca. Gromadzone
przez nas i wymagane przez naszą działalność dane osobowe są ograniczone do minimum. Możemy
także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Państwa firmy zdecydował się nam udostępnić.
Gromadzimy również dane rachunków bankowych, abyśmy mogli rozliczać Państwa należności.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Uzyskujemy je w zakresie, w jakim korzystają Państwo z naszej strony internetowej lub czytają/otwierają jakikolwiek
e-mail od nas.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje,
bez względu na to, czy zdecydujesz się korzystać z naszych usług. Obejmują one Państwa adres IP, datę
i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści. Będziemy
również gromadzić Państwa dane, gdy będziecie kontaktować się z nami przez stronę internetową.

Gromadzimy Państwa dane automatycznie poprzez pliki cookies, zgodnie z ustawieniami plików cookies przeglądarki.
Możemy wykorzystywać Państwa dane co do sposobu korzystania z naszych stron internetowych w
celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMYDANE OSOBOWE.

Uzyskawszy Państwa dane osobowe, używamy ich na wiele sposobów związanych z naszą działalnością.

Co do zasady używamy danych osobowych w następujących obszarach:

 1. Wykonanie obowiązków umownych,
 2. Informowanie Państwa o naszej działalności,
 3. Wykonanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
 4. Rekrutacja pracowników,
 5. Realizacja przysługujących Nam roszczeń i uprawnień.

PODMIOTY KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

W stosownych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa możemy lub mamy obowiązek udostępnić Państwa
dane osobowe, na różne sposoby, podmiotom z następujących kategorii:

 1. organom właściwym dla rozliczania świadczeń, organom skarbowym, audytorskim i innym, jeżeli uważamy
  w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych;
 2. kontrahentom którzy są niezbędni w celu wykonania świadczenia przez Nas usług ergo wykonania łączącej
  Nas z Państwem umowy,;
 3. zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym i profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe systemy technologiczne;
 4. zewnętrznym dostawcom usług IT w ramach korzystania przez administratora z programów księgowych,
  kadrowych, sprzedażowych oraz umożliwiających zawarcie umowy na usługi hotelarskie,
 5. zewnętrznym dostawcom usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli
  zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);
 6. platformom i dostawcom technologii marketingowej;
 7. jeżeli Dobry Kredyt sp. z o.o. przekształci się, połączy się lub zostanie przejęta przez spółkę w przyszłości,
  (lub prowadzić będzie stosowne rozmowy na temat takiej możliwości), możemy udostępnić Państwa
  dane osobowe nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- UZASADNIONE INTERESY

Przepis art. artykuł 6(1)(f) RODO – dający uprawnienie do przetwarzania Państwa danych, jeżeli „jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [nas] lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają [Twoje] interesy lub
podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”.

ZGODA

W pewnych okolicznościach nasza firma jest zobowiązana uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku z określonymi działaniami.

Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie
woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,
przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.

Ergo:

 1. zgoda musi być udzielona dobrowolnie, bez wywierania jakiegokolwiek nacisku;
 2. musicie Państwo wiedzieć, na co się zgadzają, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Państwu wystarczających
  informacji;
 3. musicie Państwo podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić
  rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy
  rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.

Jak wspomniano już powyżej, macie Państwo prawo wycofać swoją zgodę na te działania i zrobić to w dowolnym
momencie.

USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH

Na okoliczność konieczności przetwarzania przez nas danych osobowych, w stosownych przypadkach i zgodnie
z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w związku z wykonywaniem
lub obroną roszczeń prawnych, art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do
ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości
przez sądy”. Powyższe okoliczności mogą przykładowo wystąpić, w wypadku konieczności porady prawnej w
związku z postępowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych
informacji w ramach procesu sądowego.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Krajem, w którym korzystasz z usług DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b (53-526) jest Polska.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b (53-526)

KONTAKT

 • w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;
 • jeżeli podejrzewają Państwo jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do danych osobowych;
 • w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną
  przetwarzania przez nas danych osobowych);
 • z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.
  właściwy jest adres:

DOBRY KREDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stysia 20/1b
(53-526)

WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Tel: (+48) 22 531 03 00
Email: kancelaria@giodo.gov.pl
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Fax: (+48) 22 531 03 01